Sportovní řády 2023

ACERBIS MEFO Enduro Cross Country dvojic a dětí 2023 s podporou pivovaru Rohozec

Oficiální webové stránky seriálu: www.endurocc.cz 

Oficiální činovníci seriálu

Jan Kudrnáč, tel.: 723 904 644, email: chuchelak@email.cz, Motorsport Chuchelna

Tomáš Macháček, tel.: 605 448 482, email: AK.Krakonos@seznam.cz, AK Krakonoš Jilemnice

Petr Mečíř, tel.: 605 948 923, email: petr.mecir@tiscali.cz, Motoklub Loukov
Petr Vlach, tel.:  606 802 433, email: vlach36@seznam.cz, Enduro Semily

Časomíra

TimeChip – měření elektronicky na čipy

Kategorie dvojic, zařazení jezdců do kategorií:

LICENCE: všichni jezdci vlastnící licencí enduro nebo Motocross „B“ národní a vyšší, nebo jakoukoli mezinárodní

Startovní čísla 1-99

HOBBY: oba jezdci bez licencí Enduro nebo Motocross anebo držitelé licence „C“ pro Enduro a Motocross

Startovní čísla 100-399

HOBBY JUNIOR: oba jezdci bez licencí Enduro nebo Motocross anebo držitelé licence „C“ pro Enduro a Motocross; oba jezdci ve věku do 23 let – ročník 2000 a mladší

Startovní čísla 400-499

VETERÁN: oba jezdci ve věku nad 40 let - ročník 1983 a starší; ve třídě Veterán startují jezdci s licencí i bez

Startovní čísla 500-799

DĚTI: rozdělení dle obsahu motoru motocyklu

  • do 50 ccm
  • do 65 ccm + pitbike (bez omezení objemu motoru; jezdec ve věku do 13 let – ročník 2010 a mladší)

libovolná startovní čísla

V sporných případech o zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje vedení závodu a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.  V případě účasti zahraničního jezdce určí kategorii pořadatel.

Přihlášky, rezervace čísel:

Startovní čísla jsou přidělena pro celý ročník. Čísla se rezervují na přihlašovacím formuláři na webu www.endurocc.cz, ve výjimečných případech lze dvojici registrovat na závodě při formální přejímce.

Přihlášky předem se neposílají. Řádně vyplněnou přihlášku přinesou jezdci na formální přejímku závodu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách seriálu. Za jezdce mladšího osmnácti let se musí podepsat jeho zákonný zástupce.

Přejímka jezdců:

Formální přejímka jezdců probíhá v sekretariátu závodu dle časového harmonogramu pořadatele jednotlivých podniků. Na formální přejímku se dostaví vždy oba jezdci, předloží řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku k závodu. Na přejímku se jezdci dostaví s přilbou, se kterou pojedou závod. Na přilbu jim bude u přejímky nalepen elektronický čip. Cena čipu není zahrnuta ve startovném, hradí ji jezdec zvlášť u formální přejímky časoměřičům.

Startovné:

  • 1.800,- Kč startovné za dvojici a závod
  • 200,- Kč startovné za dítě

Motocykl a startovní čísla:

Motocykly mohou být typu enduro, nebo motocross. Musí být označeny startovním číslem přiděleným pořadatelem vpředu a po obou stranách. Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad by měly být v matných barvách, aby se na slunci neleskly. Nejmenší rozměr číslic je: výška 140 mm, šířka 80 mm, mezera mezi číslicemi 15 mm. Čísla a podklad musí být kontrastní – např. černé číslo na tmavomodrém podkladu je nepřípustné. Nalepovací startovní čísla nebudou k zakoupení u formální přejímky. Čitelnost startovních čísel je plně na zodpovědnosti jezdce a na případné protesty za nezapočítané kolo nebude v případě obtížné čitelnosti brán zřetel.

Ředitel závodu, nebo jím určený zástupce, může vyloučit během podniku účast na motocyklu, jehož konstrukce nebo stav vykazují nebezpečné prvky.

Závod dětí:

Závod dětí se zpravidla koná v sobotu ráno. Děti závodí rozděleny do dvou kategorií podle objemu motoru, každá kategorie pojede dvě rozjížďky. Každá rozjížďka trvá 10 minut. Podle individuálních možností jednotlivých organizátorů dílčích podniků mají děti možnost tréninku v pátek odpoledne na připravené trati, a to pod dozorem rodičů. O možnosti tréninku informuje pořadatel na stránkách seriálu. Před startem závodu dětí se vždy pojede tzv. zaváděcí kolo. Vyhlášení závodu dětí se zpravidla odehrává po rozpravě, tedy do cca 30 minut po dojetí dětského závodu.

Trénink

Trénink je zakázán. Jezdci a jejich doprovod mohou (je doporučeno) absolvovat pěší prohlídku trati bez jakéhokoli dopravního prostředku. Trestem za projetí trati, případně její části, na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení.

Rozprava s jezdci

Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru formální přejímky v předem určených časech. Rozpravy se musí zúčastnit následující: ředitel závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní závodu a zástupci jezdců. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Průběh závodu

Závod je vypsán pro dvojice. Délka závodu je 150 minut.

Jezdci mohou startovat i pouze na jednom stroji, maximálně však na dvou.

Pokud je prostor startu výrazně vzdálený od parkoviště jezdců, může pořadatel vypsat společný odjezd do startovního prostoru (na rozpravě a na oficiální vývěsce uvede čas a místo společného odjezdu).

Jestliže startuje více kategorií v jedné jízdě, startuje se tzv. po vlnách. Pokud se startuje po vlnách, čas závodu pro všechny kategorie začíná startem první vlny.

Když jsou všichni jezdci na startu srovnáni, na pokyn startéra si zahřejí motory. Start probíhá s motory v klidu. Signalizace: Jedna minuta do startu, potom cedule 15 a za 15 sekund mávnutí praporkem vzhůru. Teprve v tento moment jezdci startují stroje a odjíždějí. Předčasné našlápnutí se řeší domluvou. V případě nutnosti může pořadatel jezdce i vyloučit.

Formát startu si může pořadatel jednotlivého závodu upravit podle místních podmínek.

Po odjetí 150 minut se mává cíl – nečeká se na prvního jezdce v pořadí. Podle průjezdů jednotlivými koly se vede tabulka průjezdů, ze které je jasné, kdo ujel kolik kol a v jakém pořadí. Závod se měří elektronicky pomocí čipů. Výsledky budou po zpracování vyvěšeny na tabuli pro informaci jezdců a jejich případné dotazy, nebo připomínky. Po 30 minutách vyvěšení jsou výsledky platné a neměnné.

V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být závod zkrácen.

Střídání dvojic

Střídání dvojice probíhá výhradně v depu, probíhá fyzickým kontaktem (např. klepnutím rukou) střídajících jezdců.

Jezdci se během závodu musí pravidelně střídat, maximální počet kol pro jednoho jezdce bez střídání je stanoven na dvě kola. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek odečtení kola (kol) nad limit ve výsledcích.

Při poruše stroje jednoho jezdce, smí jezdci dokončit závod na stroji druhého jezdce; střídání jezdců musí být zachováno. Při poruše stroje na trati se musí jezdec vrátit do depa přes prostor časoměřičů, kde nahlásí střídání „BEZ MOTOCYKLU“. Časoměřič tuto skutečnost zaznamená a jezdec následně v depu vystřídá. Pokud bude čas tohoto „kola“ kratší než průměr časů předchozích kol, nebude toto „kolo“ započítáno do výsledků.

Pokud dojde k situaci, že závod může dokončit pouze jeden jezdec (např. zranění druhého jezdce), je mu toto umožněno, jedná se o pravidlo „zranění“. Počet jím ujetých kol mu bude krácen dvěma (např. ujel 10 kol, 10/2 = 5 kol). Tuto skutečnost tým rovněž nahlásí časoměřičům. Bodování do seriálu tímto není dotčeno.

Servisní zóna – DEPO

Na každém závodě je zřízena servisní zóna – DEPO. Depo je vždy umístěno bezprostředně za časomírou (dle možností pořadatele).

V prostoru depa je zakázána jízda v protisměru. Jezdec, který do servisní zóny vjíždí, nebo z ní vyjíždí je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy tak, aby neomezil nebo neohrozil ostatní účastníky závodu a dává vždy přednost jezdci na trati. Porušení těchto pravidel může být potrestáno vyloučením ze závodu.

Během doplňování pohonných hmot musí být motor motocyklu v klidu, použití absorpčních rohoží je povinné.

V celém prostoru servisní zóny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Porušením těchto pravidel bude vyloučení dvojice ze závodu.

Přístup do depa mají pouze jezdci a členové nezbytného doprovodu. Jezdci jsou zodpovědní za chování svého doprovodu.

Trať závodu

Kontrola trati závodu bude provedena činovníky závodu. V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být okruh zkrácen.

V případě, že jezdec z důvodu nehody nebo poruchy opustí trať, musí se vrátit zpět bezpečným způsobem co nejblíže místu, kde ji opustil, aniž by získal nějakou výhodu. Jezdec, který úmyslně opustí trať nebo si ji zkrátí, může být vyloučen ze závodu, případně potrestán jiným způsobem (trestné minuty). Jízda mimo trať nebo v protisměru je zakázána a jezdec, který se tím proviní, bude vyloučen.

Jezdec

Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně a není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, je schopný kontrolovat a ovládat svůj motocykl. Jezdec musí být vybaven motokrosovou výstrojí (přilba, ochranné brýle, pevné boty, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice). Používat tyto ochranné pomůcky je povinné s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu.

Ochrana životního prostředí

Tankování a jakákoliv manipulace s ropnými látkami v depu i parkovišti jezdců je podmíněna použitím absorpčních rohoží o minimálních rozměrech 160 x 100 cm (nelze použít igelitové tašky, koberečky z auta apod.). Trestem za nedodržení toho nařízení je pokuta ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý přestupek.

Účastníci závodu jsou povinni respektovat a řídit se zákonem o ochraně životního prostředí. Porušení tohoto zákona bude pokutováno částkou stanovenou ředitelem nebo zástupcem ředitele závodu.

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Bodování v závodě, ocenění v závodě

Body budou rozdělovány následovně:

1. místo 45 bodů, 2. místo 40 bodů, 3. místo 35 bodů, 4. místo 32 bodů, 5. místo 30 bodů, 6. místo 28 bodů, 7. místo 26 bodů a následná místa vždy o bod méně až k jednomu bodu.

Vyhlášení výsledků bude probíhat ihned po skončení závodů. V závodě bude oceněno prvních pět dvojic v každé kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo odměnit další závodníky dle svého uvážení.

Bodování v seriálu

Body z jednotlivých dílčích závodů se sčítají.  Vítězem seriálu se stává dvojice s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje o celkovém pořadí lepší výsledek z posledního závodu.

Aby byla dvojice klasifikována v celkovém pořadí seriálu, může použít max. jednoho náhradníka (tzn. jedno startovní číslo = max. tři jména). Pokud pod jedním startovním číslem bude startovat další jezdec, bude dvojice klasifikována v daném závodě, ale nebude tomuto startovnímu číslu připočten bodový zisk do celkové klasifikace!

Bezpečnost

Každý účastník závodů a celého seriálu je povinen dodržovat pokyny organizátora a traťových komisařů. Každý účastník vstupuje do prostoru závodu na vlastní nebezpečí a zodpovídá za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodě

Výklad těchto zvláštních ustanovení

Výklad těchto ustanovení je zcela v pravomoci vedení soutěže, které může vyloučením ze soutěže zakročit proti každému jezdci, nebo jeho doprovodu, jedná-li se o porušení zásad tohoto ustanovení, ochrany životního prostředí, ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, nebo diváků a nesportovní chování. Podpisem přihlášky při přejímce do závodu jezdci potvrzují, že startují na vlastní nebezpečí a rizika, že souhlasí s pravidly a propozicemi závodu vydanými organizátorem/pořadatelem tohoto závodu. Dále se jezdci se zavazují, že nebudou nárokovat na pořadateli škody na motocyklu a jeho příslušenství, vzniklé při nehodě, ohni, nebo jiných případech v průběhu tohoto závodu. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce. Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu a jeho příslušenství, případně jeho odcizení.  Jezdci podpisem přihlášky potvrzují, že mají uzavřené zdravotní pojištění ze zákona (VZP, OZP, MV atd.), že jsou pojištěni pro případ úrazu či smrti při sportovních akcích a že nebudou požadovat případné odškodnění na pořadateli/organizátorovi. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce.

ECC © COPYRIGHT 2023, ALL RIGHTS RESERVED

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít