Propozice 2022

ACERBIS MEFO Enduro Cross Country 2022

s podporou pivovaru Rohozec

seriál závodů enduro cross country dvojic

Propozice seriálu

Název seriálu:

Acerbis Mefo Enduro Cross Country – s podporou pivovaru Rohozec

Oficiální sponzoři seriálu:

Acerbis, Mefo

Pivovar Rohozec

Oficiální webové stránky seriálu: www.endurocc.cz 

Pořadatel:

Motorsport Chuchelna

Motoklub Loukov

AMK Krakonoš Jilemnice

Motoklub Vysoké nad Jizerou        

Oficiální činovníci seriálu

Jan Kudrnáč, tel. 723904644, email: chuchelak@email.cz, Motorsport Chuchelna

Michal Kava, tel. 731258155, email: michal.luboskava@seznam.cz, AMK Krakonoš Jilemnice

Petr Mečíř, tel. 605948923, email: petr.mecir@tiscali.cz, Motoklub Loukov

Josef Nosek, tel. 603470726, email: motoklubvysoke@seznam.cz, Motoklub Vysoké nad Jizerou

Časomíra

Pavel Pěnička

– měření elektronicky na čipy

Kategorie dvojic, zařazení jezdců do kategorií:

LICENCE: Všichni vlastníci licencí enduro a Motocross „B“ národní a vyšší

                    Startovní čísla 1-99

HOBBY: ve třídě hobby mohou startovat jezdci jen pokud oba jezdci splňují status Hobby jezdce, dle těchto pravidel je za takového jezdce považován každý, kdo nevlastní Enduro nebo Motocross licenci anebo je držitelem licence „C“ pro Enduro a Motocross. V kategorii HOBBY jsou klasifikováni i jezdci Hobby Junior.

                  Startovní čísla 100-199

HOBBY JUNIOR: oba jezdci ve věku do 19 let, oba dva jezdci musí být ročník 2003 a mladší, ve třídě hobby mohou startovat jezdci jen pokud oba jezdci splňují status Hobby junior jezdce, dle těchto pravidel je za takového jezdce považován každý, kdo nevlastní Enduro nebo Motocross licenci anebo je držitelem licence „C“ pro Enduro a Motocross a je ve věku do 19-ti let, kategorie hobby junior boduje i v kategorii hobby.

                   Startovní čísla 100-199

VETERÁN: oba jezdci ve věku nad 40 let, ročníku 1982 a starší, ve třídě Veterán mohou startovat jezdci jen pokud oba jezdci splňují status Veterán jezdce, dle těchto pravidel je za takového jezdce považován každý, kdo je starší věku 40-ti let. Ve třídě Veterán startují jezdci s licencí i bez licence

                   Startovní čísla 200-299

DĚTI: rozdělení dle obsahu motoru motocyklu

           – do 50 ccm

           – do 65 ccm

           libovolná startovní čísla

V sporných případech o zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje vedení závodu a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.  V případě účasti zahraničního jezdce určí kategorii pořadatel po konzultaci s ním.

Motocykl a startovní čísla:

Motocykly mohou být typu enduro, nebo motocross. Musí být označeny startovním číslem přiděleným pořadatelem vpředu a po obou stranách. Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad by měly být v matných barvách, aby se na slunci neleskly. Nejmenší rozměr číslic je: výška 140 mm, šířka 80 mm, mezera mezi číslicemi 15 mm. Čísla a podklad musí být kontrastní – např. Černé číslo na tmavomodrém podkladu je nepřípustné. Jezdci budou dále rozlišeni elektronickými čipy, které jim budou nelepeny na helmu u formální přejímky. Ředitel závodu, nebo jím určený zástupce, může vyloučit během podniku účast na motocyklu, jehož konstrukce nebo stav vykazují nebezpečné prvky.

Startovní čísla jsou přidělena pro celý seriál. Čísla se rezervují na přihlašovacím formuláři na webu www.endurocc.cz, existuje i možnost přihlásit se na závodě při formální přejímce.

Přihlášky, rezervace čísel:

Přihlášky předem se neposílají. Řádně vyplněnou přihlášku přinesou jezdci na formální přejímku závodu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách seriálu. Rezervaci startovního čísla provedou jezdci rovněž na stránkách seriálu. Výjimečně lze provést i při formální přejímce. Za jezdce mladšího osmnácti let se musí podepsat jeho zákonný zástupce.

Přejímka jezdců:

Administrativní přejímka jezdců a strojů probíhá v sekretariátu závodu dle časového harmonogramu pořadatele jednotlivých podniků. Na administrativní přejímku se dostaví vždy oba jezdci, předloží řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku k závodu. Na přejímku se jezdci dostaví s přilbou, se kterou pojedou závod. Na přilbu jim bude u přejímky nalepen elektronický čip. Cena čipu není zahrnuta ve startovném, hradí ji jezdec zvlášť u administrativní přejímky časoměřičům.

Startovné:

– 1.600, – Kč startovné za dvojici a závod

– 200,- Kč startovné za dítě

Závod dětí:

Závod dětí se zpravidla koná v sobotu ráno. Děti závodí rozděleni do dvou kategorií podle objemu motoru (do 50 ccm a do 65 ccm), každá kategorie pojede dvě rozjížďky. Každá rozjížďka trvá 10 minut. Podle individuálních možností jednotlivých organizátorů dílčích podniků mají děti možnost tréninku v pátek odpoledne na připravené trati, a to pod dozorem rodičů. O možnosti tréninku informuje pořadatel na stránkách seriálu. Před startem závodu dětí se vždy pojede tzv. zaváděcí kolo. Vyhlášení závodu dětí se zpravidla odehrává po rozpravě, tedy do cca 30 minut po dojetí dětského závodu.

Trénink

Trénink je zakázán. Jezdci a jejich doprovod mohou (je doporučeno) absolvovat pěší prohlídku trati bez jakéhokoli dopravního prostředku. Trestem za projetí trati, případně její části, na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení.

Rozprava s jezdci

Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru administrativní přejímky v předem určených časech. Rozpravy se musí zúčastnit následující: ředitel závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní závodu a zástupci jezdců. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Závod dvojic

Závod je vypsán pro dvojice. Délka závodu je 150 minut.  Jezdci mohou startovat i jen na jednom stroji, maximálně však na dvou.

Střídání dvojic

JJezdci se během závodu musí pravidelně střídat, maximální počet kol pro jednoho jezdce bez střídání je stanoven na dvě kola. Poté musí dojít ke střídání jezdců. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek vyloučení ze závodu a neklasifikování dvojice. Při poruše stroje jednoho jezdce, smí jezdci dokončit závod na stroji druhého jezdce, střídání jezdců musí být zachováno (vyjma pravidla o zranění).  Střídání dvojice probíhá výhradně v depu, probíhá fyzickým kontaktem (např. klepnutím rukou) střídajících jezdců. Při poruše stroje na trati může jezdec v depu vystřídat,  do depa by se měl dostat vlastními silami. Do depa může vstoupit pouze v prostoru časoměřičů, kde nahlásí střídání  „BEZ MOTOCYKLU“, časoměřič tuto skutečnost zaznamená a jezdec následně v depu vystřídá. Jezdci bude tímto zaznamenáno projeté kolo, jehož čas bude stanoven časoměřičem jako součet času kola předchozího + časová penalizace 10 min, jezdci se dále střídají na jednom motocyklu. Pokud dojde k situaci, že závod může dokončit pouze jeden jezdec (např. zranění jednoho jezdce), je mu toto umožněno, jedná se o pravidlo „zranění“. Počet jím ujetých kol mu bude krácen dvěma (např. ujel 10 kol, 10/2 = 5 kol). Tuto skutečnost tým rovněž nahlásí časoměřičům. Bodování do seriálu tímto není dotčeno.

Servisní zóna – DEPO

Na každém závodě je zřízena servisní zóna – DEPO. Depo je vždy umístěno bezprostředně za časomírou (dle možností pořadatele). Jezdec po ujetí maximálně dvou kol zajíždí do depa ke střídání jezdců. V prostoru depa je zakázána jízda v protisměru. Jezdec, který do servisní zóny vjíždí, nebo z ní vyjíždí je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy tak, aby neomezil nebo neohrozil ostatní účastníky závodu a dává vždy přednost jezdci na trati. Porušením těchto pravidel může být potrestáno vyloučením ze závodu.

Během doplňování pohonných hmot musí být motor motocyklu v klidu, použití tankovacích podložek je povinné. V celém prostoru servisní zóny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Porušením těchto pravidel bude vyloučení týmu ze závodu.

Průběh závodu

Společný odjezd do startovního prostoru, odkud jsou jezdci vyvoláni na startovní čáru, kde si vybírají místo. Jestliže jede více tříd v jedné jízdě, startuje se tzv. po vlnách. Když jsou všichni jezdci na startu srovnáni, na pokyn startéra si zahřejí motory. Start probíhá s motory v klidu. Startuje se po vlnách, čas se nepřepočítává.

Signalizace: Jedna minuta do startu, potom cedule 15 a za 15 vteřin mávnutí praporkem vzhůru. Teprve v tento moment jezdci startují stroje a odjíždějí. Předčasné našlápnutí se řeší domluvou. V případě nutnosti může pořadatel jezdce i vyloučit.

Po odjetí 150-ti minut se mává cíl – nečeká se na prvního jezdce v pořadí. Podle průjezdů jednotlivými koly se vede tabulka průjezdů, ze které je jasné, kdo ujel kolik kol a v jakém pořadí. Závod se měří elektronicky, tzv. na čipy. Výsledky budou po zpracování vyvěšeny na tabuli pro informaci jezdců a jejich případné dotazy, nebo připomínky.

Po 30-ti minutách vyvěšení jsou výsledky platné. V průběžných výsledcích se potom získané body přičítají. V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být závod zkrácen.

Trať závodu

Kontrola trati závodu bude provedena činovníky závodu. V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být okruh zkrácen.

V případě, že jezdec z důvodu nehody nebo poruchy opustí trať, musí se vrátit zpět bezpečným způsobem co nejblíže místu, kde ji opustil, aniž by získal nějakou výhodu. Jezdec, který úmyslně opustí trať nebo si ji zkrátí, může být vyloučen ze závodu, případně potrestán jiným způsobem (trestné minuty). Jízda mimo trať nebo v protisměruje je zakázána a jezdec, který se tím proviní, bude vyloučen.

Jezdec

Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně a není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, je schopný kontrolovat a ovládat svůj motocykl. Jezdec musí být vybaven motokrosovou výstrojí. Používat tyto ochranné pomůcky, přilbu, ochranné brýle, pevné boty, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice, s ohledem na vlastní bezpečnost a i bezpečnost ostatních účastníků závodu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V depu a je v době konání soutěže zřízen prostor pro odpad ekologicky závadných látek. Porušení zákona ochrany životního prostředí bude pokutováno částkou stanovenou ředitelem nebo zástupcem ředitele soutěže. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Bodování v závodě, ocenění v závodě

Body budou rozdělovány následovně:

1. místo 45 bodů, 2. místo 40 bodů, 3. místo 35 bodů, 4. místo 32 bodů, 5. místo 30 bodů, 6. místo 28 bodů, 7. místo 26 bodů a následovná místa vždy o bod méně až k jednomu bodu.

Vyhlášení výsledků bude probíhat ihned po skončení závodů.

V závodě bude oceněno prvních pět dvojic v každé kategorii vyjma třídy Hobby Junior, kde budou oceněny první tři dvojice. Třída Hobby Junior boduje i v absolutním pořadí  třídy Hobby. Pořadatel si vyhrazuje právo odměnit další závodníky dle svého uvážení.

Bodování v seriálu

Body z jednotlivých dílčích závodů se sčítají.  Vítězem seriálu se stává dvojice s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje o celkovém pořadí lepší výsledek z posledního závodu.

Aby mohla být klasifikována dvojice v celkovém pořadí seriálu, musí ve stejném složení jezdců absolvovat minimálně tři závody seriálu. To znamená, že pouze v jednom závodě seriálu může být jeden jezdec z dvojice nahrazen jiným jezdcem.

Slavnostní vyhlášení výsledků uspořádá Motoklub Loukov v Loukově.

Bezpečnost

Každý účastník závodů a celého seriálu je povinen dodržovat pokyny organizátora a traťových komisařů. Každý účastník vstupuje do prostoru závodu na vlastní nebezpečí a zodpovídá za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodě

VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

Výklad těchto ustanovení je zcela v pravomoci vedení soutěže, které může vyloučením ze soutěže zakročit proti každému jezdci, nebo jeho doprovodu, jedná-li se o porušení zásad tohoto ustanovení, ochrany životního prostředí, ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, nebo diváků a nesportovní chování. Podpisem přihlášky-soupisky při přejímce do soutěže jezdci potvrzují, že startuje na vlastní nebezpečí a rizika, že souhlasí s pravidly a propozicemi závodu vydaným organizátorem/pořadatelem této soutěže. Dále se jezdci se zavazuji, že nebude nárokovat na POŘADATELI škody na motocyklu a jeho příslušenství, vzniklé při nehodě, ohni, nebo jiných případech v průběhu této soutěže. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce. Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu a jeho příslušenství, případně jeho odcizení.  Jezdci podpisem potvrzují že má uzavřené zdravotní pojištění ze zákona (VZP, OZP, MV atd.), že jsou pojištěni pro případ úrazu či smrti při sportovních akcích a že nebude požadovat případné odškodnění na pořadateli-organizátorovi. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce.!!!!!!

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít